Tietosuojaseloste

Voimassa 15.1.2020 alkaen

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tähtikaari Oy
Tanttalantie 260, 14200 Turenki
puh. 040 753 0494
info@tahtikaari.fi

Tähtikaari Oy (y-tunnus: 2297965-1), jatkossa Tähtikaari

2. TIETOSUOJAVASTAAVA

Marjatta Pasanen
marjatta@tahtikaari.fi, puh. 040 753 0494

3. REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on Tähtikaaren asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJENKÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään Tähtikaaren asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään, yhteistyökumppaneilta ja muista luotettavista lähteistä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tähtikaari on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Tähtikaaren kumppaneille. Tähtikaari luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Tähtikaarta toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Tähtikaarta luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Tähtikaaren hallussa olevasta tietokannasta.

8. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tähtikaari on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Tähtikaaren hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Tähtikaari luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Tähtikaarelle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Tähtikaari on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

9. TIETOJEN SUOJAAMINEN

Tähtikaari toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Näitä toimenpiteitä tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

Koko Tähtikaaren henkilöstöllä ja Tähtikaaren lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan tietoyhteiskuntakaarta ja Viestintäviraston määräyksiä.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, alle-kirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilö-todistuksesta.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.

Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä.

Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Tähtikaari poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Tähtikaaren säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tähtikaari sopimusehtojen mukaan Tähtikaari voi muuttaa palveluita koskevia sopimusehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään yhtä kuukautta etukäteen palveluiden verkkosivuilla www.tahtikaari.fi julkaistulla tiedotteella.

Asiakas hyväksyy muutetut sopimusehdot jatkamalla Tähtikaaren palveluiden käyttöä.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimusliite ei siten edellytä asiakkaalta allekirjoitusta tai muita aktiivisia toimenpiteitä.